Skip to main content

Ons onderwijs

De groepen 1 en 2

De kleuters van 4, 5 en 6 jaar zitten bij ons in dezelfde groep; wij zorgen voor een gelijke verdeling in leeftijd. Wij kiezen voor deze vorm, omdat dit de ontwikkeling van zowel de jonge als oudere kleuters ten goede komt. Voor het voorbereidend lezen en rekenen hanteren we de methode “Schatkist”. Hierbij bereidt de jonge leerling zich voor op het leren lezen, rekenen en schrijven door middel van allerlei speelse activiteiten. In de onderbouw werken we met thema’s, bijv. jaargetijden, Sinterklaas, jonge dieren, die vanuit diverse invalshoeken worden behandeld. Op deze manier leren de leerlingen nieuwe woorden en begrippen, werken ze met verschillende materialen en leren ze uiteenlopende spelvormen kennen. Door het creëren van een rijke speel-leeromgeving kunnen kleuters zich op onze school volop ontwikkelen.

De groepen 3 t/m 8

In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat welke vak- en vormings-gebieden aangeboden moeten worden. In de kleuterbouw komen deze leergebieden in thema’s aan de orde. Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in zowel thema’s als vakgebieden aangeboden. Hiervoor gebruiken wij methodes die aan de kerndoelen (WPO) ­voldoen.

Hieronder kunt u zien hoeveel tijd er gemiddeld per week besteed wordt aan een aantal leergebieden:
Van de circa 26 uren onderwijstijd per week besteden wij:

 • ca. 9 uren aan taal- en leesonderwijs
 • ca. 6 1/4 uren aan reken- en wiskundeactiviteiten
 • ca. 5 uren aan wereldoriëntatie, inclusief 21e-eeuwse vaardigheden
 • ca. 5 uren aan de creatieve vakken en lichamelijke oefening
 • ca. 3/4 uur aan sociaal emotionele ontwikkeling en
  godsdienstige vorming.

In totaal gaan de leerlingen van de groepen 1-2 in dit cursusjaar 927,5 uur naar school. Leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 949,5 uur les. Gedurende de basisschool heeft de leerling recht op 7520 uren.

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een geleidelijk proces, dat vanaf groep 1 structureel opgebouwd wordt. De leerlingen krijgen een weektaak en moeten in eigen tempo, op eigen niveau deze in een week zelfstandig afronden. De school biedt de leerlingen mogelijkheden zelfstandig naar oplossingen te zoeken. Hierdoor leren de leerlingen plannen, samenwerken en keuzes maken.

Huiswerk

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen ook thuisopdrachten. In groep 3 betekent dit regelmatig lezen. In de groepen 7 en 8 starten wij met het leren werken met de schoolagenda, zodat de leerlingen beter leren te plannen. De aard en de hoeveelheid zijn vanzelfsprekend per leerjaar verschillend. Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind een extra oefen- of wereldoriëntatie-opdracht mee krijgt. Eén of meerdere keren per jaar, ook weer afhankelijk van het leerjaar, moet uw kind een boekbespreking maken en een spreekbeurt voorbereiden.

Onze missie!

‘Samen leren samen leven in de 21e eeuw’
In het schooljaar 2018-2019 hebben wij onze visie opnieuw vastgesteld. De komende jaren gaan we ons hierin doorontwikkelen.

Sfeer

Op de Talisman heerst een warme sfeer. Hard werken in een vertrouwde leeromgeving maar ook samen successen en feest vieren vinden we belangrijk. Vriendelijk leiding geven zie je in onze hele organisatie terug. Voel je welkom!

(zelf)vertrouwen

Ouders, leerkrachten, leidinggevenden en leerlingen hebben vertrouwen in elkaar. Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen ontwikkeling en ze hebben zelfvertrouwen om het beste uit zichzelf te halen.

Eigenheid

Ons aanbod is gedifferentieerd en doet recht aan de onderwijsbehoefte van elk kind. We vinden het belangrijk dat leerlingen in hun eigen kracht komen te staan en hun eigen talenten leren kennen en ontwikkelen. Kinderen mogen er met al hun eigen-aardigheden zijn!

Verantwoordelijkheid

Onze kinderen zijn wereldburgers, wij leren leerlingen dat ze deel uitmaken van de maatschappij en onze school en dat ze hier een verantwoordelijkheid in hebben. We leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces door hen bewust te maken en eigenaar van de eigen ontwikkeling.

Samenwerken

De digitalisering en de individualisering is in opkomst. Daarom zetten wij bewust in op samenwerken. Wij maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en hebben hierbij oog voor het sociale aspect. Samenwerken met en samen blijven leren van en met elkaar; ouders, leerlingen, leerkrachten. Goede balans tussen kennis en vaardigden in een rijke leeromgeving.

SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN IN DE 21e EEUW

De Talisman probeert leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op het leven in de digitale 21ste eeuw. Leerlingen die wij nu op school hebben zullen later misschien wel beroepen hebben die nu nog niet bestaan! Daarnaast vinden veel sociale contacten plaats via digitale media. Het is dus van het grootste belang dat we leerlingen hier zo goed mogelijk mee leren omgaan.

De Talisman is toegerust met moderne materialen om het ICT-onderwijs goed vorm te geven. We beschikken over digitale schoolborden, touchscreens,  tablets, chromebooks en vele computers. Kinderen van groep 1 t/m 4 leren werken met tablets en chromebooks. Leerlingen leren te werken met Chromebooks vanaf groep 3. Elk kind vanaf groep 4 heeft een eigen chromebook en tijdens het zelfstandig verwerken werkt het met allerlei educatieve programma’s. Zo komen spelling, taal, rekenen en wereldoriëntatie uitgebreid aan bod. In de hogere groepen worden leerlingen bekend gemaakt met de programma’s als Word, Powerpoint,  Prezi
en het gebruik van sociale media.
Wij bespreken goed met leerlingen hoe je veilig en efficiënt kunt zoeken op internet. Wij vinden dat hierbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor ouders. Zo kunnen ouders en school de leerlingen samen opvoeden tot mensen die stevig in hun schoenen staan op de digitale snelweg.

Wij hechten ook veel waarde aan de fijne motoriek en het schrijven en daarom is de tijd dat leerlingen met hun tablet/chromebook werken beperkt tot bepaalde vakken en verspreid over de lesdag.

Voor de kinderen waarvan wij denken dat ze meer uitdaging nodig hebben dan de verrijkingstaken die in de klas worden aangeboden, hebben we de Breinbrekers. De leerlingen werken in deze groep op een andere manier, en aan andere projecten/opdrachten dan de leerlingen van hun eigen groep. Zij werken 1 ½ uur per week bij de Breinbrekers onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. De rest van de week zitten ze in hun eigen groep.

Vaardigheden die in de Breinbrekers aan de orde komen.

Binnen de Breinbrekers wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden. De volgende doelen worden nagestreefd:

 1. Leren hoe te leren
 2. Kritisch en creatief denken
 3. Keuzes maken en beslissingen nemen
 4. Activiteiten plannen
 5. Zichzelf evalueren en testen
 6. Plannen van het doorgeven van inhoud, proces en product
 7. Samenwerken en overleggen

Pittige Plus Torens

De kinderen werken bij de Breinbrekers met De Pittige Plus Torens. De Pittige Plus Torens is het meest complete lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. Een meubel vol pittige projecten en materialen die een echte uitdaging bieden aan kinderen. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken. De projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen en hierdoor van een verveeld kind een gelukkig kind maken.

Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen elke les een aantal fasen (volgens het TASC-model van Belle Wallace). Denk hierbij aan: de opdracht, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren en presenteren. Ook hebben de leerlingen bij iedere fase een ‘reflectie moment’ met de leerkracht en krijgen ze een beoordeling voor het project. Deze beoordeling wordt meegegeven bij het rapport.

Zorg voor de leerling

De leerkrachten van De Talisman willen de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden tijdens hun schooljaren. Het gaat om een zo breed mogelijke vorm van goed onderwijs voor elke leerling. De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de opdracht mee de onderwijsbehoefte van elke leerling leidend te laten zijn en het onderwijs daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Daarbij is een open relatie met u als ouder noodzakelijk. Wanneer u merkt dat iets niet naar wens gaat met uw kind, dan horen wij dat graag van u. Uiteraard doen wij hetzelfde naar u toe. In het schoolondersteuningsprofiel van De Talisman staat beschreven hoe de ondersteuning georganiseerd is.
Een aanvulling hierop vindt u in het document “Basisondersteuning De Talisman”.

Zie voor meer informatie ook de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl. Om het onderwijs voor elke leerling te kunnen waarborgen voeren wij cyclisch overleg.

Cyclische ondersteuning op De Talisman.

Er wordt cyclisch gewerkt met toetsen, groeps- en leerling-besprekingen. Tijdens de groepsbespreking worden de opbrengsten en ontwikkelingen op groepsniveau besproken. Tijdens de leerling-besprekingen wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften, de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, zodat het onderwijs zo veel mogelijk bij de leerling past. We werken met blokplannen en ondersteuningsroosters en wanneer nodig krijgt een leerling een individueel plan.

Extra ondersteuning

In overleg met de leerkracht kan extra ondersteuning ingezet worden. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Externe vertrouwenspersoon

Vanaf 1 april werken we bij SKPO met twee externe vertrouwenspersonen van De Vertrouwenskamer: Eveline Voncken-Evertz en Kim Baesjou. Vertrouwenspersonen kunnen met je sparren en je adviseren of begeleiden op twee gebieden, namelijk omgangsvormen en integriteitskwesties. Je kunt hen benaderen in het kader van de klachtenregelingen die SKPO hanteert voor medewerkers en voor ouders. Ook kunnen ze ondersteunen in het kader van de Meldregeling misstanden en inbreuken. Deze regelingen en ook de Integriteitscode van SKPO vind je op de website skpo.nl/over-skpo 

Hoe het werkt als je contact opneemt met De Vertrouwenskamer lees je in de en op de website met uitlegfilmpje: devertrouwenskamer.nl.  

Spilondersteuningsteam

Het Spilondersteuningsteam bestaat uit: de interne begeleiders van de Talisman, kinderopvang Korein en het Avontuur, de aan onze school verbonden generalist van Wij Eindhoven, de GGD en Zuidzorg.

Er is indien nodig, overleg tussen partners binnen Spil en ouders.

Ondersteuningniveaus’s

Niveau 1 leerlingen volgen het basisprogramma
Niveau 2 leerlingen zitten in een kleine groep en krijgen extra instructie of verrijking
Niveau 3 leerling met extra onderwijsbehoeften. Extra zorg in of buiten de groep in overleg met de intern begeleider afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. Ouders en school zijn in gesprek over de leerling.
Niveau 4 leerling met extra onderwijsbehoeften. Ondersteuning / begeleiding in en buiten de groep door IB en/of externe deskundige. Ouders en school zijn in gesprek over de leerling.
Niveau 5 tijdelijke TLV voor SO of SBO.

Het CITO leerlingvolgsysteem

De leervorderingen worden gemeten door het afnemen van toetsen, die horen bij de methoden en/of toetsen die ontwikkeld zijn door het CITO. De resultaten worden verwerkt en besproken.

Om de ontwikkelingen op individueel-, groeps- en schoolniveau te kunnen volgen, werkt de Talisman met het leerlingvolgsysteem van ParnasSys.
Dit geautomatiseerd systeem verwerkt alle toetsgegevens die ingebracht worden en geeft daarover een methode- onafhankelijke, landelijk genormeerde beoordeling.

Het onderwijsprogramma kan zodoende beter op de individuele leerling afgestemd worden. De gegevens van de leerling worden bijgehouden in het leerlingendossier en zijn strikt vertrouwelijk. De ouders kunnen inzage krijgen in het leerlingendossier van hun eigen kind(eren). Het bijhouden van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebeurt door middel van een vragenlijst van het volgsysteem ZIEN! die de leerkracht en de leerling invult, middels gesprekken met de ouders en de leerling en door de leerlingen een sociogram in te laten vullen. Er zijn 3 anti- pestcoördinatoren op school en twee leerkrachten die gespecialiseerd zijn in weerbaarheids- en anti-pest- programma’s. (methode Rots & Water)

De CITO-toetsen:

De Citotoetsen staan in de toetskalender.
Vanaf groep 3 komen de volgende toetsen aan bod:

Technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschatontwikkeling, rekenen en begrijpend luisteren. De meeste toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen.

Bij de groepen 4 wordt in het begin van het schooljaar de NSCCT afgenomen De NSCCT-test is de Niet-Schoolse- Cognitieve-Capaciteiten-Test. Wij gebruiken deze test als “second opinion” voor de leerkracht. We vergelijken het beeld van de leerkrachten met de uitslag van de test en bespreken dit met de orthopedagoog van de Externe Dienst van de SKPO. Vanaf groep 5 wordt er ook eenmaal per jaar de toets studievaardigheden afgenomen.

Advisering en schoolverlaters in groep 7 en 8

In groep 7 wordt gestart met de advisering van de schoolverlaters richting voortgezet onderwijs. Deze heeft tot doel hulp te bieden bij het kiezen van de vorm voor voortgezet onderwijs die het beste past bij de leerling. De leerlingen in groep 7 krijgen een voorlopig schooladvies. In groep 8 wordt de BOVO-procedure voortgezet. In april maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs (CITO).

Begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Wanneer leerlingen in groep 7 en 8 zitten, krijgen de ouders op verschillende momenten in het schooljaar voorlichting ten behoeve van de schoolkeuze van hun leerlingen. Bij de definitieve schoolkeuze spelen de volgende gegevens een rol:

 • Leerlinggegevens, die de ontwikkeling aangeven vanuit het leerlingvolgsysteem
 • Het eerste voorlopige schooladvies groep 7 aan het einde van het schooljaar en het schooladvies groep 8 in januari/februari
 • De wens van leerling en ouders
 • De BOVO-resultaten Van elke leerling wordt een onderwijskundig rapport opgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs. Een afschrift gaat naar de ouders.

Onderwijs aan de begaafde leerling.

De Plusklas ‘Breinbrekers’ is een onderdeel van de zorgstructuur binnen onze school. De leerlingen worden met behulp van een digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) gesignaleerd. In dit proces zijn de leerkracht en de ouders betrokken. Het doel van de Breinbrekers is om te voorzien in de onderwijsbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen op school. Leerlingen die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt, krijgen door middel van de Breinbrekers uitdaging op eigen niveau (cognitief aspect) en de gelegenheid om met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal/pedagogisch aspect).

Binnen de Breinbrekers wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden. B.v. Leren hoe te leren, kritisch en creatief denken, keuzes maken en beslissingen nemen, samenwerken en overleggen en filosoferen. De voortgang van de leerlingen leggen we vast in een portfolio.

Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht of bij Marlies Garritsen.

21e-eeuwse vaardigheden

De Talisman wil de leerlingen de juiste bagage meegeven om goed te kunnen functioneren in deze steeds veranderende maatschappij. Dit betekent dat wij ons onderwijs doorlopend vernieuwen. We willen toekomstgericht onderwijs en bieden daarbij 21e-eeuwse vaardigheden aan. Bij onze nieuwe visie willen we het onderzoekend leren meer integreren in de lessen. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Door ze te laten onderzoeken, ontdekken en problemen op te laten lossen, verbeteren we juist de actieve betrokkenheid.

Andere 21e-eeuwse vaardigheden die meer aan bod zullen komen zijn: creatief en kritisch denken, digitale geletterdheid, en zelfregulering. De vaardigheden communiceren, samenwerken (coöperatief leren) gaan we verder uitbouwen. De sociale en culturele vaardigheden zullen geborgd worden.

De nieuwe aanpak levert ook meer een bijdrage aan de persoonlijk ontwikkeling van elke leerling. De lessen geven de leerlingen meer ruimte om hun eigen interesses en talenten verder te ontplooien. Bij verschillende onderwerpen moeten de leerlingen nadenken over zichzelf en hun eigen leven.

In de groepen 4 t/m 8 gaan we de methode Blink hiervoor gebruiken. Deze methode werkt thematisch en dat betekent dat het vertrouwde aardrijkskunde- en geschiedenisboek verdwijnt. In de onderbouw zullen de vaardigheden ingepast worden in de thema’s en methodes.

Leesfolder: Samen leren lezen op De Talisman

De bedoeling is om u informatie te geven over wat u als ouder kunt doen om het leesproces van uw kind te ondersteunen. Er staan steeds drie aandachtspunten centraal:

 1. signalen serieus nemen
 2. overleggen met school
 3. thuis extra

Groep 1 en 2

Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de volgende vragen stellen:

 • Hoe gaat het met de uitspraak van woorden?
 • Begrijpt mijn kind een verhaaltje dat wordt voorgelezen?
 • Begrijpt mijn kind het plaatje bij een verhaal?
 • Kan mijn kind versjes onthouden?
 • Hoe gaat het met rijmen?
 • Kent mijn kind de eerste letter van zijn of haar naam?
 • Hoe zit het met letters van de namen van familieleden en andere eerste letters van bekende woordjes?
 • Zijn er op het consultatiebureau signalen waargenomen die kunnen wijzen op hoorproblemen of spraak- taalproblemen?
 • Kan mijn kind namen van kleuren, dagen van de week, cijfers, reeksen onthouden?

Overleggen met school:

 • Signalen bespreken.

Thuis extra ondersteunen

Om het taalbewustzijn van kleuters te stimuleren kunnen ouders thuis:

 • samen boekjes lezen;
 • taal- en rijmspelletjes doen.

Spelletjes en oefeningen kunt u ook vinden op: www.programmamatrix.nl

Groep 3

Signalen serieus nemen:

Om te weten welke signalen serieus genomen moeten worden, kunnen ouders zich de volgende vragen stellen:

 • Vindt het kind het lezen leuk of niet leuk?
 • Vertelt het kind enthousiast over de methode Veilig Leren Lezen
 • Zijn er tekenen van moedeloosheid, faalangst?
 • Zoekt mijn kind uitvluchten om niet naar school te hoeven?

Overleggen met school

 • Vraag naar de resultaten van uw kind, indien u twijfels heeft.
 • Vraag wat u thuis kunt doen.
 • Signalen bespreken.

Thuis extra ondersteunen

 • Oefen op een leuke manier de klank-letterkoppelingen,   www.steunpuntdyslexie.nl
 • Bezoek de website van www.veiliglerenlezen.nl. Per periode wordt uitgelegd hoever het kind vordert in het leesproces. U vindt er tips en boektitels.
 • Samen boeken lezen en voorlezen is altijd goed.
 • Laat het leesmateriaal aansluiten bij de interesse van uw kind.

BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN

 • U gaat niet uit van onwil of gemakzucht van uw kind.
 • U laat verwijten achterwege.
 • U laat merken dat u achter uw kind staat.
 • U blijft met uw kind optimistisch en geeft het signaal af dat u samen de problemen gaat aanpakken. Het doel moet zijn: Plezier hebben en houden in lezen

Wanneer is hulp van ouders effectief?

 • Oefen liever 4 x 10 á 15 minuten dan één keer een uur.
 • Sluit aan bij het niveau van school
 • Zorg dat de leeshulp op een leuke en ontspannen manier wordt gegeven.
 • Laat uw kind meedenken over de extra oefeningen.
 • Zorg voor voldoende afwisseling in de boeken (stripboeken, gedichten, korte verhalen, informatieve boeken).

Omgaan met leesfouten

 • Wacht heel kort (5 seconden) als uw kind bij een woord aarzelt.
 • Als uw kind er niet uitkomt, zegt u het woord voor en herhaalt u het woord of de zin samen nog een keer.
 • Leest het kind een woord of zin verkeerd? Wacht tot het einde van de zin en geef dan een aanwijzing door te zeggen: “Kijk nog eens naar dit woord”.
 • Lees de zin voor en daarna samen als het niet lukt.
 • Complimenten mogen niet uitblijven.

BLIJF LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE

De kinderen van groep 3 en 4 krijgen bij het laatste rapport een brief met het belang van thuis blijven lezen mee naar huis.

Groep 4 t/m 8:

Signalen serieus nemen (zie hierboven)

Overleg met school want:

 • In groep 4 is technisch lezen erg belangrijk.
 • Als het kind hier niet leert lezen, wordt het steeds lastiger (hardnekkige leesproblemen).
 • Thuis blijven lezen en motiveren is van essentieel belang.
 • Maak gebruik van situaties in het dagelijkse leven: Wil jij even de boodschappen opschrijven? Kijk jij eens even wat hier op staat?

Probeer de leesmotivatie hoog te houden (leuke boekjes, niet te moeilijke boekjes).

Tip: www.makkelijklezenplein.nl

BLIJVEN STIMULEREN EN BEMOEDIGEN

Tot slot

 • De Talisman investeert in goed leesonderwijs, want leren lezen gaat niet vanzelf.
 • We zijn trots op onze resultaten.
 • We zijn blij met uw belangstelling voor het lezen. Leren lezen is een proces waarbij ouders en school samen moeten optrekken.
 • Lezen is als fietsen, iedereen kan het leren.

Op De Talisman wordt met het dyslexieprotocol gewerkt.

Sanne Coppelmans, onze leesspecialist, coördineert het werken volgens het protocol.

Waarom een schoolondersteuningsprofiel?

Communicatie

Het school- ondersteuningsprofiel is de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen.

Als ouders hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis voor de afweging of een school de onderwijsondersteuning kan bieden waaraan het kind behoefte heeft. Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en eenduidig een antwoord bieden op die (éne) vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Toch zal het ondersteuningsprofiel helpen om een beargumenteerde afweging te maken.

Professionalisering

Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school.    Mede op basis van dit document kan bepaald worden welke competenties leerkrachten moeten beheersen om onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft omschreven.

Het ondersteuningsprofiel kan ambities van de school in kaart brengen als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities kunnen worden meegenomen in het schoolplan en zijn medebepalend voor het professionaliseringsbeleid.

Tot stand gekomen

Het school-ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door: directie en interne begeleiders.

Dit ondersteuningsprofiel wordt opgenomen in het plan van aanpak en vergaderschema. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling.

Vervolgens stelt het bevoegd gezag het ondersteuningsprofiel van de school vast, minstens eenmaal in de vier jaar.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel voor schooljaar 2020-2021.

Het is niet mogelijk om de inhoud van deze pagina te kopiëren