Zorg

Zorg voor de leerling

De leerkrachten van De Talisman willen de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden tijdens hun schooljaren. Het gaat om een zo breed mogelijke vorm van goed onderwijs voor elke leerling. De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de opdracht mee de onderwijsbehoefte van elke leerling leidend te laten zijn en het onderwijs daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Daarbij is een open relatie met u als ouder noodzakelijk. Wanneer u merkt dat iets niet naar wens gaat met uw kind, dan horen wij dat graag van u. Uiteraard doen wij hetzelfde naar u toe. In het schoolondersteuningsprofiel (klik) van De Talisman staat beschreven hoe de ondersteuning georganiseerd is. 
Een aanvulling hierop vindt u in het document "Basisondersteuning De Talisman" (klik).
Zie voor meer informatie ook de website van het samenwerkingsverband, www. po-eindhoven.nl. Om het onderwijs voor elke leerling te kunnen waarborgen voeren wij cyclisch overleg.

Cyclische ondersteuning op De Talisman (klik)
Er wordt cyclisch gewerkt met toetsen, groeps- en leerling-besprekingen. Tijdens de groepsbespreking worden de opbrengsten en ontwikkelingen op groepsniveau besproken. Tijdens de leerling-besprekingen wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften, de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, zodat het onderwijs zo veel mogelijk bij de leerling past. We werken met blokplannen en ondersteuningsroosters en wanneer nodig krijgt een leerling een individueel plan.

Extra ondersteuning
In overleg met de leerkracht kan extra ondersteuning ingezet worden. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
 

Spilondersteuningsteam
Het Spilondersteuningsteam bestaat uit: de interne begeleiders van de Talisman, kinderopvang Korein en het Avontuur, de aan onze school verbonden generalist van Wij Eindhoven, de GGD en Zuidzorg.
Er is indien nodig, overleg tussen partners binnen Spil en ouders.

Ondersteuningniveaus's 
Niveau 1 leerlingen volgen het basisprogramma
Niveau 2 leerlingen zitten in een kleine groep en krijgen extra instructie of verrijking
Niveau 3 leerling met extra onderwijsbehoeften. Extra zorg in of buiten de groep in overleg met de intern begeleider afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. Ouders en school zijn in gesprek over de leerling.
Niveau 4 eerling met extra onderwijsbehoeften. Ondersteuning / begeleiding in en buiten
de groep door IB en/of externe deskundige. Ouders en school zijn in gesprek over de leerling.
Niveau 5 tijdelijke TLV voor SO of SBO.


Het CITO leerlingvolgsysteem
De leervorderingen worden gemeten door het afnemen van toetsen, die horen bij de methoden en/of toetsen die ontwikkeld zijn door het CITO. De resultaten worden verwerkt en besproken.

Om de ontwikkelingen op individueel-, groeps- en schoolniveau te kunnen volgen, werkt de Talisman met het leerlingvolgsysteem van ParnasSys.
Dit geautomatiseerd systeem verwerkt alle toetsgegevens die ingebracht worden en geeft daarover een methode- onafhankelijke, landelijk genormeerde beoordeling.
Het onderwijsprogramma kan zodoende beter op de individuele leerling afgestemd worden. De gegevens van de leerling worden bijgehouden in het leerlingendossier en zijn strikt vertrouwelijk. De ouders kunnen inzage krijgen in het leerlingendossier van hun eigen kind(eren). Het bijhouden van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebeurt door middel van een vragenlijst van het volgsysteem ZIEN! die de leerkracht en de leerling invult, middels gesprekken met de ouders en de leerling en door de leerlingen een sociogram in te laten vullen. Er zijn 3 anti- pestcoördinatoren op school en twee leerkrachten die gespecialiseerd zijn in weerbaarheids- en anti-pest- programma’s. (methode Rots & Water)

De CITO-toetsen:
De Citotoetsen staan in de toetskalender.
Vanaf groep 3 komen de volgende toetsen aan bod:

Technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschatontwikkeling, rekenen en begrijpend luisteren. De meeste toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen.
Bij de groepen 4 wordt in het begin van het schooljaar de NSCCT afgenomen De NSCCT-test is de Niet-Schoolse- Cognitieve-Capaciteiten-Test. Wij gebruiken deze test
als “second opinion” voor de leerkracht. We vergelijken het beeld van de leerkrachten met de uitslag van de test en bespreken dit met de orthopedagoog van de Externe Dienst van de SKPO. Vanaf groep 5 wordt er ook eenmaal per jaar de toets studievaardigheden afgenomen.


Advisering en schoolverlaters in groep 7 en 8
In groep 7 wordt gestart met de advisering van de schoolverlaters richting voortgezet onderwijs. Deze heeft tot doel hulp te bieden bij het kiezen van de vorm voor voortgezet onderwijs die het beste past bij de leerling. De leerlingen in groep 7 krijgen een voorlopig schooladvies. In groep 8 wordt de BOVO-procedure voortgezet. In april maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs (CITO).

Begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs 
Wanneer leerlingen in groep 7 en 8 zitten, krijgen de ouders op verschillende momenten in het schooljaar voorlichting ten behoeve van de schoolkeuze van hun leerlingen. Bij de definitieve schoolkeuze spelen de volgende gegevens een rol:

 • Leerlinggegevens, die de ontwikkeling aangeven

  vanuit het leerlingvolgsysteem

 • Het eerste voorlopige schooladvies groep 7 aan het

  einde van het schooljaar en het schooladvies groep 8 in

  januari/februari

 • De wens van leerling en ouders

 • De BOVO-resultaten
  Van elke leerling wordt een onderwijskundig rapport opgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs. Een afschrift gaat naar de ouders.


Onderwijs aan de begaafde leerling.
De Plusklas ‘Breinbrekers’ is een onderdeel van de zorgstructuur binnen onze school. De leerlingen
worden met behulp van een digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) gesignaleerd. In dit proces zijn de leerkracht en de ouders betrokken. Het doel van de Breinbrekers is om te voorzien in de onderwijsbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen op school. Leerlingen die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt, krijgen door middel van de Breinbrekers uitdaging op eigen niveau (cognitief aspect) en de gelegenheid om met gelijkgestemde leeftijdsgenoten

in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal/pedagogisch aspect).

Binnen de Breinbrekers wordt gewerkt aan specifiek
op (hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden.
B.v. Leren hoe te leren, kritisch en creatief denken,
keuzes maken en beslissingen nemen, samenwerken en overleggen en filosoferen. De voortgang van de leerlingen leggen we vast in een portfolio.


Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht of bij Marlies Garritsen