Organisatie van het onderwijs

Organisatie van het onderwijs
 

De groepen 1 en 2
De kleuters van 4, 5 en 6 jaar zitten bij ons in dezelfde groep; wij zorgen voor een gelijke verdeling in leeftijd. Wij kiezen voor deze vorm, omdat dit de ontwikkeling van zowel de jonge als oudere kleuters ten goede komt. Voor het voorbereidend lezen en rekenen hanteren we de methode “Schatkist”. Hierbij bereidt de jonge leerling zich voor op het leren lezen, rekenen en schrijven door middel van allerlei speelse activiteiten. In de onderbouw werken we met thema’s, bijv. jaargetijden, Sinterklaas, jonge dieren, die vanuit diverse invalshoeken worden behandeld. Op deze manier leren de leerlingen nieuwe woorden en begrippen, werken ze met verschillende materialen en leren ze uiteenlopende spelvormen kennen. Door het creëren van een rijke speel-leeromgeving kunnen kleuters zich op onze school volop ontwikkelen.
 
De groepen 3 t/m 8
In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat welke vak- en vormings-gebieden aangeboden moeten worden. In de kleuterbouw komen deze leergebieden in thema’s aan de orde. Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in zowel thema’s als vakgebieden aangeboden. Hiervoor gebruiken wij methodes die aan de kerndoelen (WPO) ­voldoen.
 
Hieronder kunt u zien hoeveel tijd er gemiddeld per week besteed wordt aan een aantal leergebieden:
Van de circa 26 uren onderwijstijd per week besteden wij:
• ca. 9 uren aan taal- en leesonderwijs
• ca. 6 1/4 uren aan reken- en wiskundeactiviteiten
• ca. 5 uren aan wereldoriëntatie, inclusief 21e-eeuwse  vaardigheden
• ca. 5 uren aan de creatieve vakken en lichamelijke  oefening
• ca. 3/4 uur aan sociaal emotionele ontwikkeling en  godsdienstige vorming.
 
In totaal gaan de leerlingen van de groepen 1 - 2 in  dit cursusjaar 927,5 uur naar school.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 949,5 uur les.
 
Gedurende de basisschool heeft de leerling recht op 7520 uren.
 
Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is een geleidelijk proces, dat vanaf groep 1 structureel opgebouwd wordt. De leerlingen krijgen een weektaak en moeten in eigen tempo, op eigen niveau deze in een week zelfstandig afronden. De school biedt de leerlingen mogelijkheden zelfstandig naar oplossingen te zoeken. Hierdoor leren de leerlingen plannen, samenwerken en keuzes maken.
 
Huiswerk
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen ook thuisopdrachten. In groep 3 betekent dit regelmatig lezen.  In de groepen 7 en 8 starten wij met het leren werken met de schoolagenda, zodat de leerlingen beter leren te plannen. De aard en de hoeveelheid zijn vanzelfsprekend per leerjaar verschillend.
Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind een extra oefen- of wereldoriëntatie-opdracht mee krijgt. Eén of meerdere keren per jaar, ook weer afhankelijk van het leerjaar, moet uw kind een boekbespreking maken en een spreekbeurt voorbereiden.