Ondersteuningsprofiel

Waarom een schoolondersteuningsprofiel?

Communicatie
Het school- ondersteuningsprofiel is de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen.

Als ouders hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis voor de afweging of een school de onderwijsondersteuning kan bieden waaraan het kind behoefte heeft. Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en eenduidig een antwoord bieden op die (éne) vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Toch zal het ondersteuningsprofiel helpen om een beargumenteerde afweging te maken.

Professionalisering
Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school.    Mede op basis van dit document kan bepaald worden welke competenties leerkrachten moeten beheersen om onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft omschreven.

Het ondersteuningsprofiel kan ambities van de school in kaart brengen als het gaat om
extra ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities kunnen worden meegenomen in het
schoolplan en zijn medebepalend voor het professionaliseringsbeleid.
 
Tot stand gekomen
Het school-ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door: directie en interne begeleiders.
Dit ondersteuningsprofiel wordt opgenomen in het plan van aanpak en vergaderschema. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling.

Vervolgens stelt het bevoegd gezag het ondersteuningsprofiel van de school vast, minstens eenmaal in de vier jaar.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel voor schooljaar 2020-2021.