De MR is als volgt georganiseerd:

WETTELIJKE BASIS

De MR is wettelijk voorgeschreven en ontleent zijn bestaansrecht aan de Wet Medezeggenschap op Scholen. (WMS) 


ONDERWERPEN

De MR heeft instemmings- dan wel adviesrecht over de onderwerpen die in onderstaande link omschreven zijn.:

Klik hier voor de link

In bovenstaande wet staan de bevoegdheden van de MR omschreven. De MR van De Talisman conformeert zich hieraan. 

Jaarlijks stelt de MR in samenspraak met het management mbt de beleidsvoornemens uit het schoolplan, de agenda op. De speerpunten uit de beleidsvoornemens gelden als leidraad voor de MR besprekingen van het betreffende schooljaar.

 

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de MR luiden:

-De MR is een positief-kritische partner bij het verwezenlijken van een fijne school waar goed onderwijs wordt gegeven.
-De MR fungeert als klankbord voor het management.
-De leden van de MR vertegenwoordigen hun achterban en brengen desgewenst agendapunten in. 
-De MR levert een bijdrage aan het evalueren en eventueel bijstellen van het beleid van de school.

 

WERKWIJZE

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken krijgt en vraagt de MR informatie op van de SKPO, de directie van de school, teamleden en van de ouders. De MR denkt mee, doet voorstellen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over alle mogelijke punten die van belang zijn voor het schoolbeleid. Het is aan het management om die adviezen daadwerkelijk te betrekken in het schoolbeleid. Indien nodig zal de MR aandacht blijven vragen voor zaken die volgens de MR verandering behoeven.

De MR is overwegend een adviserend orgaan, maar in enkele gevallen kan de MR het schoolbeleid blokkeren door officieel geen instemming te geven. Deze gevallen staan omschreven in de wet.

 

COMMUNICATIE

Ouders/verzorgers, teamleden en leden van de SKPO kunnen bij de MR terecht voor vragen of verzoeken via:

-Het MR contactformulier op de website van de school.
-Door MR leden persoonlijk te benaderen.

 

De MR informeert ouders/verzorgers als volgt:

Het openbaar maken van de agenda uiterlijk 1 week voor het plaatsvinden van de MR-bespreking in het Talismanbulletin.

Het openbaar maken van de notulen na goedkeuring door de MR op de Talisman website.

De vertegenwoordigers van de teamleden in de MR dragen zorg voor de communicatie van en naar het team.

 

AFVAARDIGING GMR

Vanuit de MR is één van de MR-leden afgevaardigd naar de GMR (gemeenschappelijke MR) van de SKPO. Via deze afvaardiging kan de MR onderwerpen aandragen voor de GMR. De afvaardiging draagt zorg voor de terugkoppeling van de behandelde onderwerpen in de GMR.

 

Voorleeskampioen Meintje van Eeuwijk heeft vanmorgen de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen.